Resublimacyjne pompy ciepła

Najbardziej nowoczesne pompy ciepła

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Resublimacyjne pompy ciepła służą do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, sklepów, warsztatów, hal sportowych, magazynów, szkół, kościołów, stacji benzynowych oraz wody w basenach i innych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych wymagających bezpiecznego ogrzewania ekologicznego i ekonomicznego. Urządzenia są przeznaczone do współpracy z niskotemperaturowymi instalacjami grzewczymi o temperaturze zasilania do 45 stopni C jako jedyne źródło ciepła. Możliwe jest łączenie kilku jednostek pracujących jako zespół jak również współpraca praktycznie z każdym istniejącym źródłem ciepła.

 

Resublimacyjne pompy ciepła nie wymagają relizacji kosztownych gruntowych wymienników ciepła i nie zanieczyszczają środowiska hałasem pochodzącym od wentylatorów ponieważ eksploatują parę wodną znajdującą się w powietrzu jako dolne źródło ciepła na drodze jej skraplania lub resublimacji.

Cechą charakterystyczną jest wyjątkowo niski koszt eksploatacji w stosunku do konwencjonalnych urządzeń grzewczych wykorzystujących do generowania ciepła gaz LPG, olej opałowy, węgiel, koks lub drewno jak również jest najbardziej korzystną alternatywą w stosunku do sieci ciepłowniczych lub kotłów elektrycznych.

 pompa ciepła w domu jednorodzinnym

Instalacja z wykorzystaniem resublimacyjnej pompy ciepła składa się z dwóch zasadniczych części:

 • na zewnątrz obiektu znajduje się resublimacyjna pompa ciepła zawierająca wszystkie części, w których może znajdować się czynnik chłodniczy R290
 • wewnątrz obiektu znajduje się część hydrauliczna instalacji, która jest indywidualnie projektowana dla każdego obiektu i zazwyczaj zawiera odpowiedniej wielkości zasobnik CWU, bufor instalacji CO, odpowiednie zabezpieczenia hydrauliczne oraz armaturę.
 

Obiema częściami instalacji źródła ciepła zarządza sterownik umieszczony zazwyczaj w pomieszczeniu przeznaczonym na część hydrauliczną instalacji. Obie części instalacji połączone są przewodami wodnymi, którymi ciepło jest dostarczane do obiektu jak również elektrycznymi stanowiącymi zasilanie elektryczne i komunikację resublimacyjnej pompy ciepła z instalacją grzewczą.

Źródłem ciepła dla resublimacyjnej pompy ciepła jest para wodna występująca w powietrzu. Jej energia występuje w postacji rozproszonej bez możliwości wykorzystania bezpośrednio. Dzięki unikalnej konstrukcji parownika resublimacyjnej pompy ciepła możliwe jest skoncentrowanie ciepła pary wodnej i przeniesienia go na poziom temperatur użytecznych za pomocą znanego z technik chłodniczej obiegu termodynamicznego. Za transfer ciepła do temperatur użytecznych odpowiada naturalny czynnik chłodniczy R290. Jego zadaniem jest przekazanie ciepła o wysokiej temperaturze do wody realizującej efekt grzewczy na cele CO lub CWU.

Resublimacyjne pompy ciepła R1 mogą być wykorzystywanej jako urządzenia:

 1. jednofunkcyjne:

  • do współpracy z niskotemperaturową instalacją centralnego ogrzewania o parametrach np. Tz/Tp =+45°C/+35°C (Tz -temperatura wody grzewczej na zasilaniu instalacji); Tp temperatura wody na powrocie z instalacji CO)
  • do produkcji ciepłej wody użytkowej o temperaturze zasilania 55°C,
  • do produkcji wody grzewczej do procesów technologicznych Tt<=55°C.

 2. dwufunkcyjne:

  • Do realizacji potrzeb CO oraz produkcji CWU z uwzględnieniem priorytetu CWU

W chwili obecnej typoszereg Resublimacyjnych pomp ciepła R1 zawiera 3 podstawowe modele: